Tag Archives: ซ้น

อากาศกินและการซ้น ในงานสถาปัตยกรรมไทย

อากาศกินและการซ้น

อากาศกินในงานสถาปัตยกรรมไทย คือการที่ส่วนยอดอาคารที่ส่งทรงสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า ถูกลวงตาด้วยระยะและมุมมองจากแบบที่ก่อสร้างจริง