Category Archives: Thai Architecture

สถาปัตยกรรมไทย : ผู้ออกแบบจะทำงานให้ดีได้อย่างไร

การออกแบบอย่างเข้าใจในศาสตร์วิชา จะช่วยให้พัฒนาการด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างดี

การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย มุ่งสู่ความดี

การออกแบบสถาปัตยกรรมไทย มุ่งสู่ความดี มิได้มุ่งที่จะให้งานมีความตื่นเต้นเร้าใจ แต่มุ่งสู่ความดี ความงาม ความสงบศรัทธาเป็นสำคัญ

อากาศกินและการซ้น ในงานสถาปัตยกรรมไทย

อากาศกินและการซ้น

อากาศกินในงานสถาปัตยกรรมไทย คือการที่ส่วนยอดอาคารที่ส่งทรงสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า ถูกลวงตาด้วยระยะและมุมมองจากแบบที่ก่อสร้างจริง