Tag Archives: ตำราลายไทย

สถาปัตยกรรมไทย ว่าด้วยตำราลายไทย

ตำราลายไทย เป็นบาทฐานความรู้อันสำคัญ ส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ศึกษางานสถาปัตยกรรมไทย เพื่อการออกแบบ ได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะอันสำคัญยิ่ง ที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์ของการทำงานออกแบบได้