Tag Archives: ตำรา

ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย

ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย  คือการให้ความสำคัญแก่บางสิ่งบางอย่างที่สมควรได้รับการเคารพอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และแบบแผน อันสะท้อนผ่านรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งรูปทรงองค์ประกอบและการตกแต่ง ทั้งโดยหน้าที่การใช้สอย และความหมายอันเกี่ยวเนื่องกับคติบางประการ

สัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย ว่าด้วยตำรา

สัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมไทย เป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของรูปแบบ รูปทรง องค์ประกอบ งานสถาปัตยกรรมไทย เพื่อให้สามารถเขียนงานได้อย่างมีสัดส่วนงดงามตามมาตรฐาน