Tag Archives: หน้าจั่ว

สถาปัตยกรรมไทย หน้าจั่ว หน้าบัน

หน้าจั่ว หน้าบัน สองคำนี้เชื่อว่าน่าจะทำให้ผู้คนสับสนกันพอสมควร ว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ใช้เรียกองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมไทยชนิดใด ตรงไหน