Tag Archives: ศิลปกรรมไทย

แบบขยายหนึ่งต่อหนึ่ง

แบบขยายหนึ่งต่อหนึ่ง เป็นกระบวนการทำงานอันสำคัญส่วนหนึ่ง ในงานออกแบบและก่อสร้าง สถาปัตยกรรมไทย เป็นแบบซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางและกรอบการทำงานศิลปกรรมให้สมบูรณ์ ไม่ผิดเพี้ยนไปจากแนวคิดของสถาปนิก

สถาปัตยกรรมไทย ว่าด้วยตำราลายไทย

ตำราลายไทย เป็นบาทฐานความรู้อันสำคัญ ส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้ผู้ศึกษางานสถาปัตยกรรมไทย เพื่อการออกแบบ ได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะอันสำคัญยิ่ง ที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์ของการทำงานออกแบบได้