Category Archives: Talk Thai Arch

สถาปัตยกรรมไทย ผังอาราม สู่ความสงบงาม

ในงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทวัดวาอารามนั้น หากเราได้เข้าไปสัมผัสกับสถาปัตยกรรมและบรรยากาศในพื้นที่ซึ่งได้รับการออกแบบไว้อย่างดี ย่อมรู้สึกได้ว่าจิตใจดูจะผ่อนคลาย มีอาการอย่างสงบแต่ก็รื่นรมย์อยู่ด้วย เพราะ…

สถาปัตยกรรมไทย มรดกภูมิปัญญาสร้างสรรรค์

สถาปัตกรรมไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ถือเป็นวัฒนธรรมอันสำคัญชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากองค์ประกอบทางความคิดหลายประการ